.

Gysgaça syn - yzynaPsihozawr özüni tanadýar:

Şahyrana pikir edýärin we biofantyň pidasy bolmadym. Bu ýerüsti jalbarlar garaňkyda kosmosdan bikanun girýärler we uklaýanlaryň hyýallaryny beýnisinden uzyn magistrallary bilen siňdirýärler. Başgalaryň agzynda eýýäm bar bolan sözleri ulanmak islämok. Men arassa däl diýip hasaplaýaryn. Şonuň üçin köplenç hiç kim maňa düşünmeýän meseläni döredýän täze sözleri oýlap tapýaryn. Netijede, nemes diliniň diňe nädogry emele gelen sözlerini ýene bir gezek ulanmaly bolýaryn. Dil gürläp bilýär, sebäbi barlygyň umumy şekillerini özünde jemleýär. Dil, esasan, dünýäniň şekillerine jaý bermekden ybarat. Adam dil sözlerine eýerip, soň bolsa pikirlenmäge mejbur edeninde pajygaly.Hakyky pikirleniş dili işjeňleşdirýär. Dil Psihozawryň I, onuň merkezi. Dünýä hakykatdanam dil dünýäsi hökmünde janlanýar, sebäbi gürlemek diýmek: dünýäni döretmek. Ilki başda söz bardy!söhbetdeşlik

Mole: Psihozawr diýiň, bu kitap näme hakda

Aslynda?

Psihozawr: Bu kitapda dil özi gürleýär

Dil hemme zat hakda gürleýär, bu kitabyň her mowzugy bar.

Ördek: Geliň, şahsy soragymyz bar: Tapawudy näme?

Psihozawr we Karsten?

Psihozawr: Men bu hakda gürleşmek islämok, mowzuk agyr

Men doly

Ördek: Dikeldildi, dost!

Mole: Elbetde, bu kitap bir

awtomatiki terjime!

Psihozawr: Bolýar.

Bu geň galdyryjylygy artdyrýar.

Dil müňden gowrak söz aýdýar.

Kiçermaus: Karstene ýazmak islesem, olam bar

onlaýn ýa-da bir zat?

Psihozawr: Häzirki wagtda e-poçta salgysy bar

carsten-stemm@web.de we onuň onlaýn onlaýn görnüşi hem bar.

Werewolf: Sunt reprimat de această karte!

Giggle: Bir söze-de düşünemok, hatda demir ýol menzili-de däl.

Rabe: Hemme zada düşünmek hökman däl. Käwagt ondan daşlaşmak ýeterlikdir

sözleriň manysyz geçmegine ýol bermek.Detlef goşa doid

Detlef Doppeldoid beýniniň iki ýarysy bilen dogry pikirlenip bilmeýär. Detlef ýagtylykdan has çalt pikirlenýär, bu bolsa onuň logosferasynda boş wagtyň çişmegine sebäp bolýar. Soň bolsa sag bilen çepe, içeri we tor bilen çalyşýar. Bir otaga girip-çykýandygyňyzy bilenok. Detlef Doppeldoid hakda erbet zat: beýleki gün adamlary adamlar diýip pikir etdi. Detlef Albert Einşteýn bilen Konrad Adenaueriň arasyndaky tapawudy hem ýatda saklap bilmeýär. Detlef öz-özüne soraýar: '' birmeňzeş '' we '' birmeňzeş '' birmeňzeş dälmi? Käwagt jenap Doppeldoid lagesteniki orfografiki ýalňyşlyklary hem edýär. Eger düýbünden bulaşan bolsa, Detlef geljegi ýada salýar.Detlef şeýle diýýär:

'' Indi kimdigimi bilmän, şahsyýetnama seredýärin: ol ýerde öz nomerim bar; san, hemmesi meniň üçin, diňe meniň üçin. Üýtgeşik we aýdyp bolmajak. Döwlet meni söýýär. Thatöne bu meni islendik ýere alyp barýarmy? Detlef Doppeldoid adynyň arkasynda kim bar? Şeýle kiçijik plastik kartoçka näme subut edýär? Plastiki kartoçkalary ýasamak aňsat. Şu gün islendik zady ýasap bilersiňiz. Hatda şahsyýet döredip bilersiňiz. Men gaty gülleýärin. ''Gepleşýän bunny

Gepläp bilýän towşana gürleýän towşan diýilýär. Gepleýän bunny gürläp otyrka iýýär we dyrmaşanda gürleýär. Söz kökleri oňa mälim däl. Häzirki wagtda ol söýgini sarp edýär. Söýgi oňa diňe bir söz. Söýgini iýmän iýip bolýar, towşan gürlemegiň hikmeti.Ördekler bar!

Biolog ördekleriň ýelekleri bilen gyzyklanýar, ontolog ördekleriň bolmagy bilen gyzyklanýar. Ördekleri kim berýär? Jogap: 'Bu'. 'Bolýar' we bol bol önüm berýär. Bu soraga başgaça jogap berip bolar: Ewolýusiýa ördek berýär, ördek ýumurtga ördek berýär, ördek jyns ördek berýär, Hudaý ördek berýär. Ainingagyş ýagýar. Aslynda biri aýtmaly: Bulut ýagýar. Hatda Hudaý munuň bilen baglanyşykly däl, sebäbi: “Hudaý bar” diýilýär. Bu bolsa öz gezeginde: it bu “Hudaýdan beýikdir. Anotherene bir netije bolar: It Bu “Hudaýyň berýän hakyky Hudaýydyr. Ördekler bar. Diýmeýärsiň: ördek gerek. Bermek almakdan has mübärek. Bermek, almakdan başga-da ontologiki bolup biler. 'It'dumanyny indi görüp bilmeýänligiňiz gaty düşnüksiz. Netije: Ördekleriň nireden gelendigi hakda pikirem etmeýärsiňiz. 'Bu' aldawçy. Bilýän ýaly. Buludyň ýagýandygyny indi bilmesek, 'Itagyş' ýagýar. Ationalňyşlyk oňa “muny” berýär: “Elwetritsçe ýaly zat ýok!” “Ördek dällere bermäge ukyply bu“ kim ”bolup biler?Elwetritsçe ýaly zat ýok! '' Bu ördek dällere bermäge ukyply bu 'kim' bolup biler?Elwetritsçe ýaly zat ýok! '' Bu ördek dällere bermäge ukyply bu 'kim' bolup biler?Goldmarie we Pechmarie

Bir wagtlar iki gyzy bolan, ikisine-de Mari atly höweslendiriji gürleýji bardy. Biri zähmetsöýer, beýlekisi ýalta. Bir gün zähmetsöýer guýynyň ýanyna geldi:'' Içimlik suw ýok! '''' Diňe kanuny sebäpler bar '' diýip teşne aýal pikir etdi. Gyz suw içdi we tötänleýin guýa gaçdy, şonda huşuny ýitirdi. Belli bir wagt, özüne düýbünden näbelli ýerde ýene oýandy.

Bir garry aýal täzelenmäge mätäç jaýyň penjiresinde durup, ýassygyny silkdi. Kärendeçiniň ady bolan Frau Holle gyza: "Häzirki wagtda siziň ýaly başarnykly ýokary derejeli terbiýeçiler seýrek, meniň üçin köp iş bar" -diýdi. Zähmetsöýer aýal işlemäge höwesli bolansoň, Frau Holle üçin öý işini etdi.

Biraz wagt geçensoň, gyz öýüne gaýdyp geldi we öýüne dolanmak isleýändigini aýtdy. Frau Holle oňa bu haýyşy berdi. Garry gyz gyzy girmeli derwezä alyp bardy. Zähmetsöýer aýal derwezeden geçip barýarka, ýokardan dioksin bilen hapalanan çukur bilen ýagyş ýagdy, indi derisinden çykmady. Gyz aýtdy: '' Öküz! Ykbaldan ajy aryn. Matematikany öwrenýärin we paradoks teoriýalary boýunça doktorlyk derejesini alýaryn. ''

Ejesi gyzynyň çukur bilen örtülendigini görüp, çagasyna Peçmarie dakdy. Jemgyýet deňligi sebäpli ene indi ýalta gyzyny guýa iberdi. Edil şol bir zat boldy. Diňe ikinji gyzy Frau Holleň öýüne gitmegiň ýerine, belli bir Frau Helleň ýaşaýan başga bir öýüne geldi.

On minutlyk işden soň, ýalta gyzyň iş tertibi ep-esli azaldy. Hanym Hell: "Seniň ýaşyňda menem gaty ýalta boldum. Orta mekdep diplomam ýok. Indi giýewimiň özüni ogurlan Çâte Mouton-Rotşild 1945-e gaçýarys.

Bagtymyza, ýerzemin doly. Frau Hölle olary Peçmariniň geçen derwezesine alyp bardy. Yalta gyz derwezeden geçip barýarka, oňa altyn ýagdy. Indi gyz has gymmatlydy, sebäbi altynlary hem aýryp bolmaýardy. Öýüne gelip, ejesi oňa “Goldmarie” diýip ýüzlendi. Durmuşyň adalatsyzlygyna bolan gahar-gazapdan ejesi ybadathanany taşlap, dünýewi höküme gitdi. Peçmari soňra ýüzünde dioksin yzlary bolan ilkinji logika professory boldy. Olaryň durmuşy düýbünden ýitdi. Goldmarie bolsa ömrüniň ahyryna çenli bagtly we mazmunly ýaşady. > Ahyry gutly bolsunGoýun peýniri

Çopan: Aýdyň, goluňyzyň aşagynda haýsy kitaby göterýärsiňiz?

Wolfgang: Goýunlaryňyzyň biri maňa doglan günüm üçin kitap berdi. Ady: Goýun peýnirini özüňiz ýasaň!

Çopan: Bu degişme bolmalymy?

Wolfgang: degişmeler bilen gyzyklanmaly däl. Men hiç wagt degişmeýärin. Kim degişýän bolsa, çynlakaý bolmak üçin gaty gorkak. Men hiç haçan degişmedim. Kimdir biri gülse, men şol eşegi agzyna uraryn.

Goýun: Päsgel bersem bagyşlaň, ýöne genetiki taýdan üýtgedilen, gürleşip bilerin. Golaýda goýun peýnirine täze salgyt barmy?

Başga bir goýun: Menem thearadanyň genetiki taýdan öndürilen önümi we size aýdýaryn: Erkekler aýallara meňzeýär, diňe başga ýol.

Wolfgang: Elmydama başga ýol diýip pikir edýärdim!

Çopan: Şeýle çylşyrymly gepleşiklerden elmydama başymy aýlaýaryn. .. Ah, seret, kim gelýär! Ol agsak!

Wolfgang: Onda diňe deňeşdirme bolup biler!

Çopan: Näme üçin beýle?

Wolfgang: Sebäbi biri hemişe aýdýar: Her deňeşdirme agsak!

gyrkylan goýun: manysy elmydama düşnüksiz. Şonuň üçin sözleýji çykyşynda çalt wada berýär. Jübüt nemes, “ Lapsus Freudianikus”, gaty özüni görkezmekdäki syzma.

Wolfgang: Bu nähili gürleýji?

Çopan: Goýunlar okady. Psiholinguistika ýa-da bir zat.

(Agsak adam indi diskussiýa toparyna geldi.)

Akmak: Olar meniň yzymda. Ogurlanan söwdam

Russiýanyň ýadro desgalaryndan Plutonium partlady!

Çopan: Otto, hiç zat etme!

Goýun: plutonium iýip bilersiňizmi?

Çopan: Goýunlaryň hemmesi öwrenenok!

ähli goýunlar bilelikde: Mähhhh!

Otto: Meniň ýekeje çykalgam bar: öz janyna kast etmek!

Wolfgang: Başga çykalga bar. Sirkde gowy jadygöý tanaýaryn. Allergiýadan ejir çekýär, ýöne tehniki taýdan gowy.

Otto: Bu jadygöý kim?

Wolfgang: Ol siziň pikir edişiňiz ýaly hemme zat, sebäbi köp

Plutony goşmak bilen ýedinji jaýdaky planetalar.

Otto: Men astrologiýa ynanamok!

Wolfgang: starsöne ýyldyzlar saňa ynanýarlar!

Otto: Gowy, synap göresim gelýär, sebäbi ýitirjek zadym galmady. Hiç kim meni tanamaz ýaly, towşana jadylanyp , adymy yza ýazmaga rugsat berdim .

Çopan: Gowy zat! Indi bu hakykatdanam bagtly ahyrzaman!

Mätäçlikde alma armut iýýär.Öldürmek

Maýmyn: Günüňiz haýyrly, gümürtik gözler, obli gözleriňiz bar.

Obli gözler: Maýmyn, maýmyn.

Maýmyn: Bu ýerde dinamit taýagy bar.

Bulary eşege kim ýapyşýarys?

Obli gözler: Elbetde! TNT-de men ýok diýemok!

Zehin maýmyn, Nobel baýragyny aldyň!

.

Maýmyn: Gowy! Ol ýykyldy!

Biziň üçin haýwanlar üçin san ýa-da abzas ýok.

Indi ilki banan iýilýär. Haha!Polat jüýje

Bir gezek çalaja we ýumşak tebigatdan sürýän kiçijik gysyş maşyn bardy. Araba hereket edýär, at çekýär. Indi sürmeýän ulag. Ulaglar hereketlendiriji bilen sürülip başlanda, araba polata öwrüldi, arabalar henizem çekilende güller gülledi we suw hem onuň bilen bilelikde akdy. Durmuşyň syry degirmen tigirinde ýaşaýardy, bu ýerde tigir suwda ylgaýardy. Awtoulag polat gyzyň dünýä inmegi boldy. Asman uzalýar, asman uzalýar, tolgunýar. Stahltussi gorag topy bilen asmana ok atýar. Bu Birinji Jahan Urşy, poladyň ýene at bolmak manysyz synanyşygy. Stahlbussi indi at, şonuň üçinem ponytail geýýär. Atlar hakykatdanam owadan,polat eýýamynda nepislik indi belli däl. Plastmassa polatdyr. Atyň çekmeýän zady polatdyr. Moda gurjagy däl gözellige haýran galýarsyňyz.Has köp ýer

Köp otag içerde daşyndan has uly otagdyr. Mysal üçin, köp şkaf adaty ýatylýan otag şkafyna meňzeýär. Necessaryöne zerur bolsa şkafda gizlenmeli bolsaňyz, şkafda tutuş galaktikalaryň bardygyny bilip haýran galarsyňyz. Bular kislorod ýetmezçiligi sebäpli galýusinasiýa däl. Dünýä hakykatda deşiklerden doly. Gitdigiçe köp.howp

Howp size howp salýar. Awariýa henizem amala aşyrylmady. Emma geljekde urup biler; bu töwekgelçilikdir. Durmuş howply. Indiki pursatda durmuşyň weýran boljakdygyny bilmeýärsiňiz. Howp edil burçda, howpy öňünden aýdyp bolmaýar, ol düýş görüp biler. Edyrtyjylar howply; Kapitalistlerem. Elektrik kabellerini suwdan doly küýzä salmak howply. Öýlenmek hem töwekgelçiliklidir. Durmuş ätiýaçlandyryşy, beýleki tarapdan, goragy wada berýär: ömrüňizi ýitiren bolsaňyz, täze üçin öwezini dolarsyňyz. Insurancetiýaçlandyryş galplyklaryndan ägä boluň: Insurancetiýaçlandyryş kompaniýalary sizi köp aldaýarlar!Pikir ediň

Pikir many ýurdunda aýlanýar. Pikirleniş usullary bilim tokaýyna gaçýar. Onuň aýlanmagy pikirlenmegi kynlaşdyrýar we ahyrsoňy pikir agaçlary we arzuwy garlary bilen birleşýär.Olimp

Fred jübi telefony bilen Olimpda bir taňry görýär:

Fred: Salam, Hudaý!

Taňrylar haçan bäri jübi telefonyny ulanýarlar?

Hudaý: Hawa, diňe uýgunlaşýarsyňyz. Şeýle hem, kärdeşlerim bilen telepatiki aragatnaşyk gurup bilýärdim, ýöne biz hudaýlar bize adamlara düşnükli etmek isleýäris.

Fred: Bolýar!Gumurtga kelleleri

Beýni wankerleri pnewmistik aglasiýanyň towşanlarydyr. Olara ýumurtga kellesi hem diýilýär. Neýrolanteniňiz gaty çeýe däl, ýöne gaty uzyn. Arealaňaç hozlary kellelerine atmaly, sebäbi beýniniň ýagy köp. Neurolanten aňyň hasasydyr. Neurolanten, şeýle agaçlaryň tokaýyny indi görüp bilmeýän agaçlaryň sütünleri bolup biler. Actuallyöne aslynda neýrolantlar ruhy suşi iýmek üçin iň esasy zat.

Käbir beýnini ýitirýänlere filosof diýilýär. Filosofiýa ruhy içgisiz pikir edýär, söýgi bolmasa ýeňil. Bilim çölünde akyldar erbet degişip biler. Kakti hiç wagt gülmeýär. Filosofiýanyň pikirleri köne peýnir ýaly gaty. Şypa ýolundaky filosoflar goşgy ýazyp başlaýarlar.Demigod

Fred: Detlefiň nämedigini bilýärsiň, meni demigod derejesine çykardylar.

Detlef: Hakykatdanam?

Fred: Bolýar! Indi islendik soraga jogap tapyp bilerin, diňe nädogry bolsa, ýöne jogabyny taparyn.

Detlef: Sizi kim ýokarlandyrdy?

Fred: Uly başlyk!

Detlef: Aha!

Fred: Men diňe demigod. Men entek ölmez, ýöne üstünde işleýärin.

Detlef: Mm, şony et.

Fred: Mysal üçin, bananyň näme üçin egri bolandygyny ahyrsoňy bilýärin.

Detlef: Hawa, näme üçin?

Fred: Agzybirligi isleýär, banan jennete gaýdyp barmak isleýär, tegelek bolmak isleýär, ýöne adamyň ýykylmagy oňa muny gadagan edýär, güýji diňe egrilik derejesine ýetýär.

Detlef: Demigod näme bilýär!arwah

"Arwah" adalgasy gaty ýalňyz söz. Söz gaty köp düşündirmeli. Akyl daşlary kesýär; akyl baglanyşýar. Ruh dünýäniň günleri ýaly ýagtylandyrýar we olara şekil berýär. Akyl zatlar üçin suratdyr. Ruh iň kiçi bölejikleri has köp geýýär. Akyl pikir edip biler, akyl diňe pikirlenip ýa-da birleşdirip biler.sebäp we täsir

Bilyard oýunçysy taýagy bilen bir topy urýar, bu bolsa öz gezeginde başga bir topy urýar. Bu sebäp we netijeli pikirlenmek ylymyň esasy logikasydyr. Logika diňe döredýär, hiç zady düşündirmeýär. Bilyard oýunçysynyň erk-islegi bu dünýägaraýyşda düýbünden gizlenendir. Sebäpleri öküz diýen ýaly samsyk haýwanlar. Sebäbi many bilen däl-de, energiýa arkaly ynandyrýar.logika

Fred: Men logika ynanýaryn. Osmhli kosmos logiki taýdan düzülendir. Şeýle-de bolsa, aýallar kosmosyň bir bölegi däl. Logiki pikirlenmek, islendik enigma hozy bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Diňe pikirlenmek üçin köp işlemeli.

Arnold Heitermann: Logika bize mundan beýläk bilim almaýar. Mysal: Çitde oturan üç garga bar. Guş öldüriji gelip, guşlaryň birini atýar.

Arnold: Häzirem haýatda näçe guş otyr?

Fred: Çitde henizem iki garga otyr.

Arnold: ýalňyş! Çitde henizem garga otyr!

Fred: Bu düýbünden manysyz!

Arnold: Bu mantykly. Atylan guş ýere gaçdy. Ikinji garga gaty ses bilen gorkup, derrew uçup gitdi. Üçünji garga partlamadan ysmazdy we oturan ýeke-täk guşdy.

Fred: Bu waka maňa gaty gurlan ýaly, ýöne mantykly.

Arnold: Logika hemme zady we hiç zady düşündirip biler.

Fred: Esasanam seredeniňde.

Arnold: Hawa, hemişe soň.

Emma hakykat öňem bardy.

Fred: Atyşykdan soň birden bäş garga haýatyň üstünde oturan bolsa näme etmeli?

Arnold: Soň bir-iki janyna kast hem atylmak umydy bilen oturardy.

Fred: Mantykly zat hakykatdanam ajaýyp.

Arnold: Hemme zady logika bilen düşündirip bilersiňiz, hatda manysyz.

Fred: Adam, adam, men bu hakda hakykatdanam pikirlenmeli.

Arnold: strictöne berk mantykly boluň!

Fred: Uh ... hawa ... gowy ...gepleşik

Sokrat: Şu gün irden nähili bok görünýärsiň, Platon!

Platon: upap, eşek!

Sokrat: Siz diňe gepleşik geçirip bilmeýärsiňiz!Ok

Bir ok öz-özünden gaty kyn. Emma olary hiç kim tutaşdyrmaýar. Top palçyk ýaly reňkli bolup, biri-birini tanamaýar. Näme üçin toplar diňe togalanýar? Theoluň ugrunda togalanýarlar, ýöne amalda görnüşini üýtgetmeýärler. Netijede, hereket bilen togalanarlar. Sfera sfera bolup galýar. Indi ýene bir gezek ýüze çykdy: oklar aýal!(un) ajaýyp

Itiň özi itiň pikiri. Itiň pikiri dahşund, altyn tapyjy, goýun sürüsi ýa-da guş ýaly görünýärmi? Tegeligiň nähili bolýandygyny bilýäris. Diňe bir tegelek bar we ajaýyp tegelek. Üçburçluk bilenem has kynlaşýar: Üçburçluk ideýasynyň haýsy burçy bar? Tegelek nokat takyklygy bilen çekilip bilinjek ýeke-täk pikirdir. Itiň özi çekip bolmaýar, diňe belli bir it. Tegeligiň özi çyzyp bolýar. Tegele çokunmalymy? Hatda “özünde” barmy? Işler diňe "meniň üçin" görünýärmi? - Aslynda kämillik durmuş üçin gaty kämildir. Durmuşa tegelek burç ýa-da inedördül deşik gerek. Kämil diňe ideýa hökmünde barsebäbi aslynda kämillik bolup bilmez. Durmuşyň kämilliginde tegelegiň burçlary bar. Kashtan inedördül top. Kämil durmuş ýaly kämillik kämilliginde miwe berýär. Şeýle-de bolsa, bir kashtan nähilidir bir keseldir. Näme üçin bu? Muny diňe kirpi bilýär!Kreis

Tegelek dem alyp bilmeýär. Hiç ýerde dem aljak deşik ýok. Tegeligiň özüni deşik hökmünde görmek bolýar. Tegelek başga bir dünýä girelgesimi? Muny täzeden barlap bilemok, sebäbi tegelek maňa girmez. Ol gaty gulplandy. Munuň ýaly ýigitler bilen bulaşmaly däl. Tegelek meniň bilen gürleşmeýär, elmydama syrly bolar. Tegelekde hatda gizlener ýaly zat ýok: sada, içgysgynç we boş. - Tegelek tegelegiň reňkidir. Bu reňk gaty seýrek we ady ýok. Reňk atlandyrmagyň iň aňsat usuly "reňkli". Tegelek, tegelek ýa-da ýaýsyz başdan geçirmeleri dowam etdirip biler. Başdan geçirmeler durmuşyň özi. Häzirki wagtda her kim täze bir zat pikir edýär. Emma tegelek şeýle köne?täze pikirlenmegi hiç wagt däli döredip bilmez. Şeýle-de bolsa, filistinler bu iş bilen hiç wagt bulaşmaýarlar. Munuň üçin gaty yssy. Tegelek tegelek bolmak isledi we iş üpjünçilik gullugyndan gaýtadan taýýarlanmagyny isledi. Işgär kwadratdy. Erbet gutardy.

Alma pikirlenýär we armut dolandyrýar.Urmak gaty gowy

Hit bar bolan iň uniwersal işlikdir. Urmak hakykatdanam ajaýyp. Bu iş Daş asyrynda eýýäm doly ösdürilipdi. Gözüňi, kitaby hem açyp bilersiň. Sözlük gözläň, penjiräni döwüň ýa-da biriniň ýüzüne uruň. Sazandalar deprek bilen ses çykarýarlar. Soňra urgy size degýär. 1-nji FC meniskusy Rozenheimiň tekiz aýaklaryny 2: 1 hasabynda ýeňýär. Kim ursa ýeňer. Daşlar bilen iň gowusy urup bolýar. Asylly daşa çekiç diýilýär. Urmagyň özi çig we kesilmeýär. Urulmak akylsyz we atom. Urmak, ýok etmek, urmak aýrylýar. Urlan çaga kesmek diýilýär. Erbet çaga. Urlan başga bir çaga iteklemek diýilýär. Bu çaga has şahsyýetlisebäbi öňde has köp gün bar. Urmak ýumruk berýär, aşgazan edýän zadyny berýär.Werkschatz

Iş hazynasy, adamzadyň soňky tejribesiniň jemidir. Hazyna hazynasy hökmünde berkidilen şeýle tassyklanan tejribe bar. Magnit meýdany ýaly, iş hazynasy ähli jandarlary ruhy nukdaýnazardan gönükdirýär. Iş hazynasy durmuşyň tebigy Wikipediýasydyr. Gynansagam, bilim hazynasynda gara goýunlaram bar: olara Werkschmutz diýilýär.

Patyşa ortos üçin höküm, zatlaryň içki ýagdaýyna görä tertipleşdirilmegini aňladýar. Ortos öz islegini halka geçirmeýär. Patyşa zatlary zorlamak islemeýär, tersine, olaryň aýratynlyklaryny öwrenýär we özlerini tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Adamlar, geçiler we beýleki jandarlar Ortanyň çäginde ýaşaýarlar, her kim öz ýerinde durup ýör. Ölenden soň, patyşa ortos iň gowy görýän derýasynyň suwunda eräp, ahyrsoňy deňze akýar. Deňizden, onuň iş hazynasy adamlara gönükdirilmegini dowam etdirer.açlyk we suwsuzlyk

Açlyk hemişe iýmek isleýär. Açlyk bütinleý isleg obýektine baglydyr. Hungeröne açlygy özüne çekýän zat. Durmuşa doly wepaly, käbirleri hatda durmuşyň özi diýen myş-myşlar bar. Bir aýal dogan hem aç: ady '' teşne ''. That'söne bu diňe gaty däli ýigitler üçin.

Zerurlyk açlygyň we suwsuzlygyň abstraksiýasydyr. Zerurlyk garyp we mätäç. Zerurlyk dünýägaraýyşly we hemişe çal görünýär. Zerurlyklar islendik temperaturada saklanyp bilner. Hiç haçan işlemeli däl, elmydama arkaýyn bolýar. Kime bir zat gerek bolsa, söwda etmäge gidýär.

Iýmit süýümine kime mätäç? Esasanam diňe balastdan ybarat bolanda. Dolduryjylar Boşlygy doldurýarlar, ýöne özleri boş. Bu şöhle saçýar.Psihozawr ahyrynda:

Boýy ýaly buz güýji elini ýokary galdyrdy. Sowuk ýüzden suw joşýar. Kölegeli aýalyň gözleri gijede iki gün ýaly parlaýar. Emma uzak däl. Çyralaryňyz öçdi. Kölegeli aýal gara perişde ýaly asmana uçýar. Näbelli ýer ýetim galdy. Hiç kim bolmadyk ýerde, indi hiç kimem ýok. Bolmazlygy baradaky bilimim boş ýeriň gapdalynda. Men ýyly, ýöne diňe ýylylyk ýaly, sebäbi başga bedenim ýok. Dilsiz aglamak boş ýeriň töwereginde umytsyz aýlanýar. Her ýerde diňe bir zadyň bolmaly ýerinde diňe boşluk bar. Hiç zat ýok ýerde hiç zady görüp bilmersiň, esasanam gözüň ýok bolsa. Theöne elhençligi görýärin we sebäbini bilemok.deşik

Deşik, tegelek ýetmezçiligi aňladýar. Deşikler boş. Köplenç deşik girip-çykýan geçelge. Käwagt görnüş deşikden çykýar we görnüş deşikden girýär. Deşikler aç, doldurmak isleýärler. Beinghli barlygyň islegi kanagatlanmakdyr. Hakykatyň deşikleri bar. Bular şeýle bir aç-açan welin, olary hiç kim görüp bilmeýär, hatda beýik enjamy bilen fizik hem görüp bilmeýär. Geýim ýetmezçiligini ýalaňaç adamlarda görmek bolýar. Jadygöýüň ýoklugy, beýleki tarapdan, aç we göze görünmeýär. Faceüzü boş bolýar. Bu boşluk doldurylsa, ýer çalt ýitýär, inçe bolýar. Estet, özüne has ynamly bolar ýaly, ýer üçin reňk belleýär.haýwan

Nusgawy haýwanyň dört aýagy bar, “meows” ýa-da üýrýär. Haýwan düşünjesi, umumylygy az bolan köp jandar üçin bir görnüşli söz. Haýwanlaryň ýapragy ýok we atom bomba ýasap bilmeýärler. Haýwanlar yza galan adamlar. Şeýle-de bolsa, bir gün haýwanlar Gödeliň doly dälligine düşünerler. - Emma haçan?

Tebigat çig we kesik bolup biler. Düýş görýänleriň tebigaty hem bar: bu tebigat, adam ýykylmazyndan ozal hem adamlaryň jennetidir. Nemes Çarlz Darwiniň tebigaty şeýle: güýçlileriň has güýçliler bilen söweşi. Ikinji tebigatymyz medeniýetdir. Üçünji älemimize emeli diýilýär. Hiç kim ol ýerde ýaşamagy halamaýar.Buz gül

Şwesiýadan gelen daşary ýurt güýji iň sowuk buzdan ýasalýar. Bu güýç Eisblume atly garry gyz görnüşinde ýer ýüzüne gidýär. Buzdan ýasalan gül, owadan gül. Güller bahary ýada salýar, sebäbi bu wagt täze gülleriň köplenç ýaş ýylylykda gülleýän wagtydyr. Buz gülümiz, gyşyň ganly sowuklarynda gülleýär. Buzdan ýasalan beýleki adamlaryň hemmesi buz gülleri bilen äkidilýär. Agnis sowukdan, ýanýan buzdan ýasalýar. Agnis Eisblumeni görýär we joşgunly. Sowuklar hemişe iň yssydyr. Jenap Sumpfşteýn doňdurma satyjy hökmünde haýran galdyryjy. Buz şarlarynda daglaryň üstünde bolanda partlaýjy maddalar bar. Eisblume jenap Sumpfşteýni görýär: Ol haýran galýar,rulet topy kellesinde togalanýar. Topyň on ýedi bölümde durjakdygyny hiç kim bilenok. Agnis bilen üç bolar. Buz toplary ýa-da rulet toplary, toplar birmeňzeş. Oklar ykbalyň erbet banky. Indi bu banka girip, däli azat edýäris. Hemmeler düýbünden däli bolýarlar: Eisblume, Agnis we jenap Sumpfşteýn bir gutuda. Aklyndan dem alýarsyň: Ah, gowy. Ahyry mugt!Agnis we jenap Sumpfşteýn bir gutuda. Aklyndan dem alýarsyň: Ah, gowy. Ahyry mugt!Agnis we jenap Sumpfşteýn bir gutuda. Aklyndan dem alýarsyň: Ah, gowy. Ahyry mugt!gan

Içinde gan galyň we güýçli ýylylyk ýaly akýar. Adamyň gany henizem damarlarynda aýlanýança gaty şahsydyr. Gan tegelek, şonuň üçin tegelek. Gan onuň töweregini güýçlendirýär. Sowuk we ýüreksiz lukmançylyk şprisindäki daşarky gan eýýäm öldi. Nähili elhenç! Diňe süýrenijiler sowukdan gan akýardylar. Süýrenijileriň ýaşyl sütüklerine gün şöhle saçmasa. Her wampir Aýyň şöhle saçanda ganyň gara bolandygyny bilýär. Günüň dowamynda hiç zat görüp bolmaz.Ot

Ot güýçli alaw bilen tans edýär. Wildabany ýanmak ýangyjyň berkligini ýok edýär. Otaga ýylylyk tüpeňleri girýär, gyzgyn dişler özlerini dişleýär. Gyzyl tupanyň güýji daş-töweregine ýylylyk berýär. Otuň külleri kül içinde ölýär. Ot täsirli, ýöne maddasyny ýangyçdan alýar. Iýmitleri bişirilenden has çalt, has çalt iýilýär. Otuň ýylylygy ölmezlik giňişliginde çalt uklaýar. Heatylylyk däli bolanda, ýylylyga öwrülýär.umumy

General, zerur bolşy ýaly ýüzüni görkezýär. Specialörite görkezişler has düşnükli gyralary görkezýär. General hemme ýerde birmeňzeş, köplenç şol bir manyda beýan edilýär. Hemme zadyň peýza .ynda generaly hemme ýerde tapyp bolýar. Generalyň çal daýysyna ortaça diýilýär. General stres döredýän aýratynlyga uýgunlaşmaly. General nätanyş ýerde dynç alanyňyzda howpsuzlyk berýär.Duran kölege

Durýan kölege, islän ýerine gidip bilse-de, hemişe durmaly. Eger duran kölege hereket etmek islese, daşky gurşaw onuň ýerine geçer, özi durar. Şonuň üçin duran kölege hereket edip biler we henizem şol bir ýerde hemişelik galmalydyr. Duran kölegäniň kompaniýasy ýok. Elbetde başga duran kölegelerem bar, ýöne olar başga bir ýerde.Gysga utgaşma

Hiç bir ezoterist ýöremese, maksat maksada eltýär. Gysga utgaşma durmuş ýoluny gysgaldýar. Örän çaltlyk bilen ýok ýoldan gidýär. Netijede, tejribesi ýetmezçilik edýär. Üstünligi gyzgyn we boş we etsiz, ýöne gysga utgaşma karizmatik täsire eýe. Iň gysga ýol elmydama gysga zynjyrdyr, maksadyna manysyz diýilýär. Gysga zynjyr ösüşsiz hereket edýär, ýolsyz gidýär. Joahim Ernst Berendt kitap ýazdy: '' wayol ýok, diňe ýöremek: Tebigatda bolmak ''. Kitabynyň görkezilişine barýan ýolda ulag bilen dolandyryldy.Bar

Pyýada ýöräp biler öýdüp gorkýarsyňyz. Walkingöne ýöremegiň ajaýyp tarapy bar: hemişe deňagramlylykda galýar. Koridorda durmak hereketleri. Şeýle-de bolsa, ýatmak hiç wagt işlemeýär.asman

Dagly daglarda hiç hili kynçylyk ýok we olaryň ýokary göterilendigine we şeýle uludygyna begenýärler. Jennet daglar zyýarat edende hem begenýär. Uly asman hem rahatlyga mätäç.sebäp

Sebäp aşakda. Esasy, pol, plint we binýat. Aşakdan seretseň, ol çukura öwrülýär. Ol ýerde agyrlyk güýjüni görüp bolmaz. Aşak we çukur nerwleri gaty köşeşdirýär. Adamlar üçin iň oňat iş, zatlaryň düýbüne ýetmekdir. Diňe gorkunç towşanlar peýdaly bir işi etmegi makul bilýärler, sebäbi peýdaly dünýä ýok bolýar.Gizlin ýer

Werasty dünýä dünýäniň aşagynda ýerleşýär. Indi bu dünýä degişli däl diýen ýaly, muny bilmeýärsiňiz, şonuň üçin özüňizi öýüňizde duýmaýarsyňyz. Ölüler ýeriň aşagynda ýatýarlar, hasyllylygyň çeşmesi hem bar. Thehli ösümlikler nädip öser?bulut

Bulut jennetdäki goýun. Bulutlar elmydama gynandyrýar. Olar köplenç aglaýarlar. Alsoöne mallary agressiw Günden goraýarlar. Bulut adamlaryň gowy we erbet taraplaryny siňdirýär. Olaryň şekillerinden sagadyň nämedigini aýdyp bilersiňiz. Hereket we suw bulutda bilelikde tans edýärler.kir

Salata hapa salmaly däl. Otherwiseogsam kesel howp salýar! Hapa, günäniň fiziki ekwiwalentidir. .Arany hapalanma hökmünde görmek mümkin, sebäbi ýara köplenç kir ýaly görünýän gyrada ýigrenji gaby emele getirýär. Hapalanmak ýa-da tegmiller öz gezeginde günäni görkezýär. Kimdir biri hapa. Gaty kämillik dälligimiz üçin bize zyýan ýetdimi? Ora-da ýaralananlygymyz üçin kämillik dälmi? Ora-da bir zady, kanuny ýa-da adamy bozmakda günäkärmi? Weöne zyýany ýok! Biz kämil we bigünä! Şeýle zady öňe sürýänleriň hemmesi zyýanly we şonuň üçin günäkär.Türmede jyns

Türmäniň diwarlary ýürek emele getirýär. Daşky diwarlary daşy gara, içi gyzyl. Tussaghana Rasputin indi iň körpe däl, iň ulusy däl, sebäbi henizem düwürtik bar. Germaniýa hem türmä basyldy: Rasputin bilen Germaniýa bilelikde ýatýarlar. Rasputin Germaniýanyň sifilis keselinden gorkmagyndan gorkýar. Germaniýa Rasputini terk edýär. Belki, diňe bir salym Pippi etmeli, ýöne gaty uzaga gitmez, sebäbi biz ýürek türmesindediris. Türme gaçyp bolmajak bina. Rasputin aýnanyň öňünde durup, düwürtiklerini beýan edýär. Erik kümüş bigünälige sepilýär: düýbünden ýigrenji, göz.Alak we atom bombasy

Alakalar megalomaniak giden syçanlardyr. Livinghli janly-jandarlardan iň gowusy radioaktiwlige çydam edýärler. Elbetde, bir gün olar ýeriň patyşalary bolarlar. Alakalar biri-birini öldürýärler, adamlara gaty meňzeýär. Kim edip biljekdigini çaklaň! Şeýle-de bolsa, alakalar adamlardan has akyllydyr, sebäbi gizlin zatlarynyň ölendigini görenlerinde zäherli iýmit iýmezligi gaty çalt öwrenýärler. Şonuň üçin syçan zäheri bu jandarlary ýok etmek üçin hemişelik çözgüt däl. Orta asyrlarda adamlar syçanlar tarapyndan gynalypdyr, häzirki wagtda syçanlar ylmy barlaghanalarda gynalypdyr. Bu adamzat üçin ýeňiş! Pidadan jenaýatçylyga çenli! Hindi Karni Mata ybadathanasynda ýakymly alakalar söýülýär we ideg edilýär. Şeýle-de bolsa, Günbatarda diňe kanalizasiýa alakalary bar.Hytaýda hatda zodiak alamaty hökmünde syçan hem bar. Emma aseptik Psihozawr: “Biz indi orta asyrlarda ýaşamaýarys! Infectionokanç ýokanç göterijilerden uzak duruň! Syýasatçylar näme üçin hiç zat edenoklar? Hiç haçan hiç zat edenoklar! "Kink

Bir kine degip bilmersiňiz, sebäbi tans edýän hataryndan gaty uzakda. Hiç zat kakylmasa, zatlar bar. Bu ýerden ol ýere bir setir gidýär. Bu gaty adaty zat, sizi ruhdan düşürýär. Alymlar we binagärler setirleri halaýarlar. Bir setir durmuşy iýmeýär. Çyzyk otagy ortaça 20 dereje gyzdyryp bilmek üçin ömri ýygnaýar we ondan energiýa alýar.Tükenýär

Eňňit eňňidiň meşhurlygyna görä eňňidiň eňňidine laýyk burça öwrülip, ​​eňňitdir. Şeýle tendensiýa esassyz däl, meýilli söýgä laýyk gelýär.Bolýar

Gowy, ýylboýy miwe berýän agaçdyr. Agajy gaty gandyr; ýapraklary gülüp biler. Reňkli, çal erbet. Iblis gowy zatlary iýýär. Gowy zatlar özünden bolup biler. Evilöne ýamanlyk ýagşylygyň ýok edilmegine baglydyr. Şonuň üçin ýamanlyk hiç wagt agdyklyk edip bilmez.ybaratdyr

Duz natriý we hlordan durýar. Durmak öz iki aýagynda dur, ýöne barlyk ýer ýaly bir madda zerur. Barlyk onuň böleklerine mätäç, özi bolup bilmez. Iň gowusy bar. “Bir stocka” adalgasy madda manysyna gaty ýakyn gelýär.Syçan we taýak

Syçanlaryň dört aýagy bar we Taňrynyň buýrugy boýunça ylgaýarlar. Şeýle-de bolsa, käbir syçanlar ykbalyny äsgermezlik edip partladylar. Bütin gün ýaltalyk bilen (tersine) asylýarlar we gijelerinde oturylyşyk bolýar (gan we zatlar içmek). Syçan syçan ýaly kör. Bu olaryň günäleri üçin Hudaýyň jezasydyr. Gyssagly çözgüt hökmünde uçýan syçanlar indi gulaklary bilen görmeli bolýarlar. Örän gowy.inçe

Inçe aýallar anoreksiýanyň duralgasynda çalt oturýarlar. Düwürtikli we ýagly aýyplamalarda günäkärlenýär. Inçe agram salmak isleýän bolsa, oňa “näzik” diýmeli. Inçe käwagt galyňlyga garanyňda has güýçli täsir edýär, sebäbi süýji garnynda köp mazmuny ýerleşdirip bilýär. Şonuň üçin inçe köplenç galyňlykdan has akylly bolýar. Bu inçe tagta türgenleşiklerine degişli däl, sebäbi kelläniň öňünde galyň tagta bar.Piriki ýeňiş

Meniň adym Şmidt we men öldim, günäli durmuşda ýaşadym. “Satan & Sons” -daky iş ýerimde açgöz başlygym 100 ýewro tölegine öwrüldi. Ölümden soň bagtly durmuşda ýaşamak mümkinçiligimi duýdum: banknoty derrew gapjygyma saldym we daşky deride haça çüýledim. Başlygym duzaga düşdi. Diňe ölenimden soň dowzaha girmejekdigime ynandyrandan soň, haçy ýene aýyrdym. Az salymdan, AOK-yň öňündäki banan gabygyna bagtsyz süýşüp, kellämiň arkasy bilen gaty ýolda ýykyldym. Men derrew öldim. Wada berlişi ýaly, dowzaha gitmedim, ýöne ýamanlygy ýeňendigim üçin jennete gitmegimi islemediler,ýöne şonda-da gowy zady etmedi. Indi jennet bilen dowzahyň arasynda yzygiderli aýlanýaryn we indi näme etjegimi bilemok.Görgüler

Fred: Jebir çekmek düýbünden zerur däl. Haýsy akmak dünýäni ýaratdy?

Detlef: Görgüler samsyk hereketlerden goraýar. Bu size aşa köp piwo içmegiň öňüni alýar. Erbetlik ýagşylyga eltýär.

Fred: Başga ýol ýokmy? Söýginiň görnüşi?

Rim papasy: Hudaý ýalňyş (meniň ýaly), dünýäni näme üçin ýaradandygyny eýýäm biler.

Mephisto: Men elmydama ýamanlygy isleýän we hemişe ýagşylygy döredýän şol güýjüň bir bölegi.

Bert Hellinger: Has ýokary derejede ýamanlyk hem gowy.

Fred: Men ýer ýüzünde ýaşaýaryn; ýer has pes derejedir, has ýokary derejäniň maňa peýdasy ýok. Bularyň hiç biri gaty ynandyryjy däl.

Detlef: Gün hudaýy hem ejir çekdi. Ol haçdaky adam hökmünde öldi we üçünji gün direldi.

Fred: Bu onuň bilen raýdaş. Men özümi has gowy duýýaryn.Allahu Akbar

Hudaý beýikdir ... Hudaý hemişe adamyň göz öňüne getirişinden beýikdir. Ygtybarly tarapda bolmak üçin, Hudaý hakda erbet zat ýazasym gelenok, hiç wagt bilmeýärsiňiz. Hudaý şeýtan bolmasa. Erbet taňrylar hakyky hudaýlarmy? Ora-da olaryň barlygy gowy zady iýmek bilen iýmitlenýärmi? Onlyeke-täk Hudaý bar bolsa, hakykatdanam ony diňe Allah diýip atlandyryp bolar. Iki bitarap we hemme zady öz içine alýan A sesleri çäksiz L-sesiň gapdalynda. Birnäçe taňry bar bolsa, ol has reňkli we söýgüli bolýar we adamlar üçin has düşnükli bolýar. Beýleki taňrylaryň arasynda her hudaýyň öz jogapkärçiligi bar. Allanyň indi 99 ady bolmaly däl, sebäbi 99 taňry bar. Hundredüz taňry, ähtimal, ähli taňrylary birleşdirer, şonuň üçin çak edilýär.Gowy we erbet tarapdaky fanatik polýarizasiýa hudaýlaryň köplüginde dargaýar. Käwagt taňrylara perişdeler, baş perişdeler ýa-da has ýokary jandarlar hem diýilýär.sarymsak

Sarymsak köne tazelik. Aýak barmaklary ýaryldy. Şahsyýetde hakyky bölünişigiň kökleri bar. Daşardan bolsa, sogan birmeňzeşligi görkezýär. Sarymsak wampirlere we jadygöýlere garşy kömek edýär. Düwürtik gany güýçlendirýär we parazitler üçin şeýle bir iýmitlenmeýär, hatda wampirler hem işdäsini ýitirýärler. Şizofreniki leňňe gurçuk we çüýremedik bakteriýalar ýaly fiziki parazitleri öldürýär. Sarymsak, çilim tüssesi ýaly adamzady bölýär. Käbirleri halaýar: bular gowy adamlar. Erbet adamlar (mysal üçin wampirler, jadygöýler, faşistler, çagalary aldaýanlar, kapitalistler we ensaşyllar saýlawçylary) onuň ysy bilen özlerini ýigrenýärler.Iblis bilen şertnama baglaşyň

Satan & Sons” -yň hyzmat ediş ofisinde kiçi şertnama baglaşyp, çalt we baýlaryň birine öwrülip bilersiňiz: Potratçy (iblis) dünýädäki ähli islegleri ýerine ýetirýär. Potratçy munuň öwezine ölümden soňky ruhuny gözleg maksady bilen dowzahyň anatomistlerine wesýet edýär. Şertnama potratçynyň bir damja gany bilen kanuny taýdan güýje girýär.Gyrgyn

Arnold ýer ýüzüne gelip, ähli erbet adamlary öldürjek epidemiýa hakda hyýal edýär. Gowy adamlar ilki bilen kesellemeýärler ýa-da ýokançlykdan aňsatlyk bilen gutulmaýarlar. Arnold elbetde gowy ýigitleriň biridir. Nädip beýle ynamly bolup biler? Gyrgynçylyk diňe gowy ýigitleri öldürýän bolsa nätjek? Munuň manysy bolar, ýöne bu dünýädäki adalatsyzlyga mahsus. Arnold munuň mümkin däldigini bilse-de gorkýar we ykbala garşy sanjym etmek isleýär.kesmek

Huş zatlara girmegi kesýär. Kesmek, pyçaklamakdan has owadan, şonuň üçin çybynyň asylly ady ýok. Güýçli ruhlarda batyrgaýlyk bar, gorkaklaryň öýlerinde pyçak ýok. Barmagyňyzy kesmeli däl! Şonuň üçin adamlar: diňe seresap boluň! Kesileniň reňkine ýiti diýilýär. Gyzgyn burç we jyns bombalary käwagt birneme ysly bolup biler.garyp

Msaraglar uzalýar. Ellerde gollar gülläp başlaýar. Msaraglar ellerde arassalanýar, eller guralda güýçlenýär. Şahalar agaçlaryň gollarydyr.serhet

Serhet beýlekisinden aýyrýar. Serhetde başlaýar ýa-da saklanýar. Serhet ömür üçin gämi emele getirýär. Gana ýaşamak üçin damarlar gerek. Jaý diwarlary bilen ýaşamagy çäklendirýär. Livingaşaýyş öýünden göçüp barýarka, öýsüzlik deňzine gark bolýar.

Tabakda tegelek tegelek bar. Çarçuwadan tapawutlylykda, gyrasy eýesiniň mumyny tamamlaýar. Çarçuwa bezegdir, köpelmegini duruzmak hökmanydyr.

Dünýä” adalgasy hemme zadyň keşbini suratlandyrýar. Dünýä ganhor ululyk hökmünde düşünilip bilner. Bu dünýäniň soňy ýok. Ynsan nazary tükeniksiz köçelerde goldaw tapmaýar. Howpsuz dünýä onuň gyralarynda ýapyk. Ygtybarly dünýä çäksizligi gujaklaýar.ýagty we garaňky

Gustaw iki burçda-da kör. Aýaklary hiç zady görüp bilmeýär. Bu gowy zat, sebäbi hiç zady görüp bilmeýän bolsaňyz, ruhdan düşmersiňiz. Şonuň üçin Gustaw bagtly. Kör günleri bolan adamlar bar. Duşuşyk üçin gaty kör. Çekenler hem gara görýärler, ýöne aýdyň eşidýärler. Lightagtylyk garaňkylyga körmi? Garaňkylyk ýagtylygy görýärmi?Aý aýal

Aý garaňkyda gülýär. Ony doly görmek bolýar. Doly aý hökmünde erkekdir. Otherwiseogsam ol aýal. Ora-da başga ýol boldumy? Aý asmanda gorky bilen aýlanýar. Görünmegini halamaýar; Muny diňe möjekler, ýaralar we gargalara rugsat berilýär. Aý ýamanlyk dünýäsinde gizlin höküm sürýär, tegelek ýaňaklary bilen aldaw, köne söýgi, aý diýilýän parlak garaňkylyk. Edepli adamlar uklanda Aý iň güýçli şöhle saçýar.pursat

Diňe bir pursat bar we hemişe şol bir zat. Diňe pursat bir pursat. Köplük "pursatlaryň" manysy ýok. Şonuň üçin wagt ýok. Şeýle-de bolsa, sagat gelýär. Şonuň üçin sagatlar ýalançydyr.ýat

Adamlar asla ýatlap bilmeýärler. Geçmişi häzirki pursatymyzdan görýäris. Her gün başga bir geçmişi ýada salýarsyňyz. Aslynda nädip ýitip bolmajak ýitdi.Asyl sygyr

Ilkibaşda süýt bardy. Universelem süýtden ýaradyldy, şonuň üçin hem Akmaýanyň ýoly hakda aýdýarys. Süýt asyl sygyryň elinden, uly MUU-dan geldi.täze

Tazelik durmuşyň çyglylygynda ýagtylyk ýaly aýdym aýdýar. Täze et çüýrük etden has sagdyn. Miwe suwy gandan has täze, sebäbi haýwan açgözlüginde çüýrär.Pyşbagalar

Pyşbagalar gadymy düwünçeklerdir. Olar asla wagtyň ýok wagtyndan. Olaryň meselesi başga. Iň kiçi bölejiklerden ybarat däl, gatylygy bu ýerden ol ýere bir setirde hereket edýändigi üçin ýumşak pulpa. Hakyky ýer hiç haçan ölmeýär.weýran etmek

Theel çöken galanyň harabalyklaryndan gizlin öwüsýär. Garaňky diwarlar wakalardan boş. Düýn ýangyn tupany boldy, yzlar şu gün. Syçanjyk ölü weýrançylyk hakda kagyza ýazyp bilýär. Guşlar gyzyl agşamyň üstünden uçup, hiç ýere ýok bolýarlar.Ur

Ur hemişe birinji ýerde durýar. Sebäp, gelip çykyşy, ilkinji çorba, Uran, ilkinji mallar, ata-babalar, ilkinji tokaý, uly partlama we elbetde şahadatnamalar we gadymy ene-atalar. Soňkular düýbünden howply adalga bilen tanyş däldi. Wenada esasan howply, aýratyn howply bir zady aňladýar.galp habarlar

Flater tekiz! Aer bir sfera bolan bolsa, Täze Zelandiýanyň ilaty ýerden gaçardy. NASA galp suratlaryny eşegine ýapsyn. Aýyň howasyny gaty ys alan bolmaly!Başlangyç

Bir başlangyç birden ylgaw ýaly başlap ýa-da güýzdäki duman ýaly süýşüp biler. Ösümlikler gögerýär we hassahanalarda bäbekler mikrobsyz dogulýar. Başlangyç soňy talap edýär: çaganyň dünýä inmegi göwreliligi gutarýar. Başlangyç entek özüni bilenok: diňe ahyrynda kimdigini kim bilýär.Çagalar

Çagalar çagalaryň şokoladyny iýýärler. Ulular uly ýaşly şokolad iýýärler. Iki önüm hem şokolad ýaly tagamly. Görşüňiz ýaly çagalar üýtgeşik zat däl. Olar sen we meniň ýaly şokolad iýýänler. Çagalar bagyna barsalar-da, suwarmaly däl.Agaric

Gämi duralgasy erkinligini gowy görýär. Aboveokardan ýagyş gerek. Emma gyzyl kömelek Taňrynyň isleglerini kabul etmekden ýüz öwürýär. Çybyn agarik hemme zady gözegçilikde saklamak isleýär. Hat-da gamçynyň eýesi. Häkimiýet onuň üçin möhümdir. Flyagyş çybyn agaryna düşýär. Kömelek agalyk etmekden başga zatlaryň bardygyny duýýar, ýöne agarik özüni açmaga het edip bilmeýär. Soň bolsa batyr bolany üçin edýär. Gorky ýokardan aşak kömelege gelýär. Heý. Indi ol gowakda däl, eýsem gowagynda orta gatlak durmuşyny ýaşamak isleýän kiçijik syçan. Emma bu netije bermeýär. Syçan filosofiýany öwrenýär we dünýäni täzeleýär we meşhur bolýar.ýyldyrym

Martin Lýuter we Pol ýyldyrym çakdy. Ningyldyrym çaltlyk bilen aňly adamlar boldular. Ningyldyrym çakmagy bizi gowulaşdyrarmy? Ora-da ýyldyrym ikiýüzliligi döredýän gysga zynjyrmy? Indiki ýyldyrym wagtynda muny synap görmeli bolarsyňyz.JF Kennedi Bielefeldde

Aýdylan dildüwşük teoriýasy Bielefeld şäheriniň hatda ýokdugyny aýdýar. Wagtyň geçmegi bilen kölegeleriň Bielefeldiň ýoklugyny ýapmagy mümkin däldi. Şol sebäpden, Bielefeldiň galplygy ýalaňaç hakykat diýip hiç kim düşünmez ýaly, dildüwşügi ýönekeý teoriýa ýa-da degişme hökmünde görkezmek möhümdi. Emma bagtymyza Bill bar. 1963-nji ýylyň 24-nji iýulynda Bill Klinton Ak tamda Amerikanyň prezidenti Jon F. Kennedini gördi we elini silkdi. Klinton: "Men prezident bolaryn!" Diýip gygyrdy. Klinton bu jadyly hereketiň üsti bilen şol wagtky prezident Kennediniň ykbalyny we şahsyýetini ogurlady. Netije: Kennedi ölmeli boldy. Has dogrusy, onuň doppelganger.Hakyky Kennedi doňdy. Bielefeldiň galp barlygy ýüze çykjakdygy bilen haýbat atanda, Kennedi ýene eritildi. Nemes dilinde kosmetiki hirurgiýa we intensiw tälim alandan soň, Kennedi häzirki wagtda Pit Klauzen ady bilen kölegeli Bielefeld şäheriniň häkimi.Sakgal

Sindbart: Heý, men seni görüp bilerin!

Windbart: Jadygöýlik! Menem sen. Ikimiziňem ýokdugymyzy göz öňüne getireniňizde haýran.

Sindbart: Iki adam hatda ýok bolanlar bilen duşuşanda, biri-birine we biri-birine hakyky bolýar, sebäbi ikisi-de bir derejede, ýagny ýokluk derejesinde duşuşýarlar.

Windbart: Siz ýaly adamlar bilen seýrek duşýarsyňyz. Siz seýrek bolýar. Aldaw we hakykat hakda uzak söhbetdeşlik geçirmeli.

Sindbart: Gowy, men şol ýerde bolaryn.deňiz

Deňiz syr saklaýandygy üçin özüni beýiklige ýol berip biler. Deňiz taňrylaryň gözýaşlaryndan (gözýaşda duz bar) emele gelýär. Deňiz ýer üçin iýmitdir. Çölüň teşneligi uzak wagtlap gurady, çöl indi ýaşamaly däl.Maglumat jemgyýeti

Arnold Heitermann telewizora tomaşa etmeýär we gazet okamaýar. Diňe sözbaşylar. Otto Normal üçin häzirki zat möhüm, galan zatlaryň hemmesi möhüm däl. Arnold maýfikler bilen däl-de, has uly surat bilen gyzyklanýar. Mundan başga-da, maglumatyň dogrudygyny hiç wagt bilmersiňiz. Sözbaşy: "Ertir dünýä gutarar!" Diýilmeli bolsa, jenap Heitermann maglumatlary doly okar. Dünýäniň soňy, şahsy sebäplere görä hakykatdanam size täsir edip biler.suw

Suw hereket etmegi halaýar. Tebigat rugsat berse, ol hem akýar. Suw süýji we özi aýdym aýdýar. Tolkunlarynyň hereketi bilen ýeňil ýalpyldawuk. Suw ýaşaýşyň bar ýerinde. Suw düýbünde dynç almasa durnuksyz. Çyglylyk suwy geýýär, suwuň ýalaňaçlygy elýeterli däl.gurbagalar

Gurbaga däl, gurbaga bolmaly däl. Kim gurbaga ýaly suwa ýakyn gurlan bolsa, henizem kalbynda ýaşaýar. Ruh bilen köl şol bir suw, balyk we gurbaga muny bilýär. Suwda hakykatdanam gorkup bilmersiňiz, diňe gury haýwanlar edip biler. Gorkýan towşandan soraň! Gorkýan gurbaga däl! Gurbagalar ýetginjeklikden hiç wagt çykmaýarlar. Gurbaga, gury haýwanlara etmedik balyk: ewolýusiýanyň şowsuzlygy. Ol indi balyk däl, ýöne maýmyn ýasamak hem ýeterlik däldi. Gurbagalar diňe şol ýerde däl, gulaklaryň aňyrsynda ýaşyl. Köplenç gurbagalar düwürtik alýarlar, ýöne soň olara gurçuk diýilýär.Wildabany doňuz

Wildabany doňuzlar dumanly Rim şäherindäki jaýyň üçeginden bökýär. Wildabany doňuzlar arkalary arkasy bilen urýarlar. Wildabany doňuz hiç zady döwmedi, aňsatlyk bilen gygyrýar we ýaşaýar. Şeýle ýabany doňuz hakykatdanam ygtybarly. Ganyňyz guramaýar. Ot şiresi güýçli urgylarda damarlarynyň ýaryşy arkaly wagtlaýyn çişýär.Duýgular

Duýgularyň reňki ýok. Olar biwepalyk edýän garakçylar, olaryň ýeke-täk goldawy - başarnyksyzlyk. Heartüregiňizi duýgulara kärendesine alarsyňyzmy? Köpçülik we köpçülik üçin duýgular yssy bolýar, güýçlenýär we gowşaýar, karuseldäki atlar ýaly göz öňüne getirip gaýdyp gelýär..Ykylmak

Dünýäniň giňligi çuňluga çümýär. Hemme zat uklaýar we Aý asmanda. Kümüş çyrasy heläkçilige uçrady. Bir el aýy tutmak isleýär we muny edýär: aýy döwdi. Deň derejede gara bolan kümüş gan, birwagtlar Aý bolan topdan inýär. Dünýä titreýär.öldürmek

Ölüm durmuşy ýatyrýar we şol bir wagtyň özünde mümkin edýär. Bürgüt näme bilen ýaşamaly? Arka näme etmeli? Ol diňe beýleki haýwanlary öldürmek bilen ýaşap biler. Adam ýaly! Wegetarianlar ýagşylyk edýärler. Emma olar hem tebigatyň çagyryşyna jogap bermeli bolýarlar. Galyberse-de, ösümlikler hem janly-jandarlar. Wegetarianlar witamin ýetmezçiligidir. Olaryň bigünäligi olary reňkli edýär, biowampirler. Wegetarianlar ahlagyň ganyny içýärler. Iň uly ýyrtyjy adamdyr.Ölen telewizor tomaşaçysy

Telewizor işleýär we öňünde bir skelet otyr. Boş kellesi süňkleri indi programmadan hiç zady görenok. Kimdir biri telewizory öçürýär: Süňkli adam indi bir zadyň ýoklugyna göz ýetirýär we gaharlanýar. Diňe çekilende ölüm onuň ölendigini duýýar.durmuşyň manysy

Durmuşyň maksady beýik agronomy iýmitlendirmek. Iň bärkisi, Dr. Lightagtylyk beýni. Aşakdakylara ynanýar: Uzak asmandan beýik oba hojalygynyň ykdysatçysy kalbymyzyň tohumyny durmuşa geçirmek topragyna ekýär. Durmuş tejribesi arkaly ruh mikroby kalbyň öndürijilik gulagyna öwrülýär. Beýik oba hojalygynyň ykdysatçysy bu gulagy ölenimizden soň ýygýar we iýýär. Dr. Beýni ýagtylygy Dr. Lightagtylyk beýni. Her gün irden Dr. Agasynyň çig teoriýasy hakda pikirlenende, beýni ýagtylygy däneli däneden soň zyňylýar.Gün

Gün dünýäniň ýüregi, kosmosdan has köp ýer bar. Uly, ýalpyldawuk garny bar. Gün dünýäni dünýä inderýär. Gün dünýäni iýýär. Ikisem deňdir. Gün hemme zat. Garry adamlarda ak, ýaşlarda sary. Günüň ýüzüňizde gyrmalar ýok.guduz

Wampir aýna seredýär: gara saçly we äýnekli adam kümüşden seredýär, ýüzi açyk. Wampir aýnadaky adaty adama meňzeýär öýdýär. Düşünmedikler diňe aýnada özüni tanadýarlar, göni ellerine we bedenine seretse, hiç kimi görmeýär. Wampirler üçinem adaty zat däl. Elbetde, onuň guduzy bar.ösümlikler

Ösümlikler ýöräp bilmeýän ýaşyl haýwanlardyr. Leavesapraklary suwdan ýasalan daşlardyr. Gün şöhlesi olaryň hemmesini ýaşyl edýär. Daş, suw we gün birbada ýaşaýyş berýär. Ösümlik esasan ösüşden durýar, ösmegi halaýar. Ösüşiň genleri ýok, olar her pursatda tanyşýarlar. Meýilnama ýerine ýetirseňizem ösmeýär. Ösümlikler, beýleki tarapdan, durmuş bilen tötänleýin ösýär.kyn

Gaty gaty kelleleri gaty kellelerine degdi. Gatylyk garşylyk we çydamlylyk hödürleýär. Süňk gaty. Adatça gaty gaty galýar. Şeýle-de bolsa, jyns agzasy diňe käwagt kyn bolýar. - Diňe näme üçin? - Gatylygyň gyrasy otagda özüne çekiji çyzyk bolup durýar. Gyralary hem ýatdan çykarmaly däl, kelläňizi bulaşdyryp bilersiňiz. Iki diwar çakyşanda, çaknyşyk gyra diýilýär. Şonuň üçin bir gyra çakyşmagyň netijesidir. Diýmek, ýürek gowşaklygy üçin däl. Daşlar hem gaty kyn. Daş bir zat, ýüzi ýok, sebäbi daş beýleki daşlara meňzeýär. Beinghli zat barlygynda deňdir. Şkaf, stol ýa-da diş çotgasy, bularyň hemmesi diňe zatlar. Daşlar hemme ýerde ýatyrdyolara hakykat diýilýär. Başga adamlaryň kellelerini daş bilen döwüp bilersiňiz. Daş asyrynda bu möhümdi. Häzirki wagtda käbir daşlar gürläp bilýärler, bu daşlara "öýjükli telefon" diýilýär. Bu hakda dogry pikir etsem: Şeýle hem owadan daşlar, ýagny gymmat bahaly daşlar bar. Aagdarhalar olary ýygnaýarlar.ýygnamak

Collectedygnalan dykyz, käwagt dar. Collectedygnalan zat, inwentar hökmünde howpsuzlygy üpjün edýär Ora-da agyr. Collectedygnalan zat ýygnamakdan has kyn. Ectingygnalanlardan has kyn bolsa, biri '' aw '' hakda aýdýar.zibil

Artykmaç ösen zatlara goşulmaýar. Artykmaç suwuklygyň köpelmegi bilen tanşyp bilmedi. Suw joşmagy baý bolup bilse-de, käwagt haýyr-sahawat edýär, artykmaç zat diňe bir zat üçin peýdasyz bolman, eýsem janly maddanyň mundan beýläk hem ösmegine päsgelçilik döredýär. Artykmaç zat diňe zibil.Quirk

Gýugonyň bir islegi bar. Onuň islegi, ekranyndaky jedel ony biynjalyk edýär. Bu Gýugony däli edýär. Gýugo onlarça ýyllap ýüzünde kemçilik bardy. Aýnanyň öňünde yzygiderli durup, dermatologyň bölejigini ýitirýänçä, öz islegine seretdi. Gýugonyň islegleri bar. Onlyöne diňe aýratyn islegler bilen. Everythinghli zat kemçilikli bolsa, meselem, bütinleý çyzylan penjire paneli ýaly, Gýugo muňa garşy däl. Gýugonyň hakykatdanam bir islegi bar.başlyk

Boş pikir gurap giden gar aýalyny iýmitlendirýär. Çal gar aýalyna newroz diýilýär. Ol düýbünden zyýansyz, Woody Allen. Newroz hakda gülüp bilersiňiz, sebäbi geň adamlar gülkünç adamlar. Emma köne gar aslynda beýle zyýansyz däl. Gar aýalynda gan akmaýar, ýöne düýnki gar içgysgynç. Köne gar psihoterapiýa girýär. Şeýle bejergi newrozdyr, täze gar ýaly akdyr.Jübütleriň bejergisi

It we pişik jübüt terapiýa girýärler. Terapewt giýena. It we pişik gatnaşyklaryny halas etmek isleýärler. Terapiýa şowsuz. Näme üçin? Munuň sebäbi näme bolup biler? Elbetde terapewt bilen olaryň hemmesiniň özi kynçylyk çekýär.Orumor gadaganlygy

Çeplin gülmek we jesetlerini saklamak üçin ýerzemine gidýär. Pul almak üçin köp adamy öldürmeli boldy. Bu dünýäniň we aýallaryň görgüleri az bolmaly däl. Çeplin, gülkünç töleg tölenenden soň adamlar gaty gülüp bilýän gülki merkezlerinden başga, tutuş Germaniýada gülkünç gadagançylygyň tarapdary.Gül

Gülki dodaklaryndan hoşal. Çynlakaý gülki gülkä öwrülýär. Burgeuaziýanyň diwanyndan gülkünç gülki çykyp bilmez. Hakyky gülki gülkünç däl, diňe bagtly. Diňe görgi agajyndan mejbury döwmek degişmeleri.düýbünden gülkünç

Isolde: Detlef, oýun edýändigiňizi ýa-da çynlakaýdygyňyzy hiç wagt bilmersiňiz.

Detlef: Bu gaty ýönekeý: gyzykly bolsa, çynlakaý, çynlakaý bolsa, degişýär.

Isolde: Bir zady beýlekisinden başga nädip aýdyp bilerin?

Detlef: Öňküsi hatda günlerde, ikinjisi geň günlerde bolýar. Ora-da başga ýol boldumy? Men düýbünden bulaşdym.

Isolde: Men ol ýigit bilen däli bolýaryn!Howa çalşygy

Otto farts.

Miss Dr. Kackebart-Struller: Adam Otto! Ozon gatlagyna näme edýändigiňizi bilýärsiňizmi? Her bir rahatlyk bilen diňe bir eşigiňiz ulalman, eýsem ozon deşigi hem ulalýar. Metan, ýylylygy atmosfera dökýär. Uzak gitme! Daşky gurşawymyzy tygşytlamaly!

Otto Struller: Dogry aýdýarsyňyz, Mausi, gaty dogry. Men häzir üçege barýaryn, kepderileri iýmitlendirýärin.ýabany tokaýda

Wildabany tokaýda agaçlaryň kökleri toprakdan çykyp, ýeriň üstünden geçýär. Parahatçylyk gaýdyp gelmeýär, ýöne başdan geçirmeleri dowam etdirýär. Daglaryň üstünden geçýär, jülgelere gidýär. Käte ol hem bökýär.rulon

Aýlanmak ýa-da aýlanmak, merkeziniň töwereginde tegelegiň hereketidir. Tigiriň togalanmagy duzaga düşdi. Rulonyň özi togalanmaýar, merkezine görä hereketsiz galýar. Eger rulon tegelekden inedördül göçmeli bolsa, erkin hereket edip bilerdi. Tigir diňe peýza .yň öňünden geçýändigini, welosipediň özi durandygyny görýär.Dynç alyň we maşk ediň

Dynç alyş öz şahsyýetinden lezzet alýar. Dynç, mejbury daşarky hereketiň ýoklugy hökmünde kesgitlenip bilner. Şonuň üçin diskotekada dynç ýok. Awtobahda-da däl. Içinden dynç almak bilen hereket etmek gaty mümkindir. Barlyk dynç alýar. Zen buddizminiň mejbury asudalygy hem bar. Şeýle asudalyk, ýer ýüzünde ösdürilip ýetişdirilen ölüm, hilegärligi basyp ýatyrmaga esaslanýar. Hakyky asudalyk erkinlikde ýaşaýar.gykylyk

Gümürtik adamlaryň aýlanýan gyzykly köşgüne uçýar. Köşkde 52 täçsiz adam ýaşaýar. Hiç kim we her kim şol bir wagtyň özünde patyşa we akmak däl. Köşkdäki adamlaryň hemmesi germafroditlerdir. Isleseňiz özüňiz edip bilersiňiz. Playöne oýun dünýäsini dizaýn etmek bilen has gyzyklanýar: Olar bogýarlar. Zyýan bermek humarly oýun. Bu ýerde şalar Jojos bilen gürleşýärsiňiz. Samsyklar hökmünde patyşalar täçlerini çüwdürimiň aşagyndaky uly zalda goýdular. Täçler garaguşlar üçin höwürtge bolup hyzmat edýär. King Crimson çynlakaý manysyz zatlar ýazýar. Munuň ýaly adam bilen gürleşip bolmaz.Hiç kimiň topragynda iş terleri tükenýär, sebäbi oňurganyň ýerine, buýsanç bilen bezelen gadyr döşi bar. Olaryň ýerine ýetirilmegi ýürek keselinde iş tapýar. Işleýänler ýerzemindäki jesetlerini çalt ýatdan çykaryp bilerler. Işiň öwezini dolmak isleýär, ýöne muny hiç haçan boýun almaz. Iş kör, işleýändigini duýmaýar, diňe bilýär. Halas ediji hökmünde Mesih uzak wagtlap gitdi. Ynsan iş arkaly özüni halas edýär: Psihoterapiýada özüň üstünde işleýärsiň.

Hakyky hereket içerde. At özi hereket edýär, ýöne awtoulag hereketlendirijisiniň at güýji bilen hereket edýär. Hereket ýylan görnüşinde, ýagny tolkunlarda hereket etmek meýline eýe. Pyýada ýöremek, ýüzmek, uçmak ýa-da sürmek, bularyň hemmesi hereketler. Häzirki wagtda biri esasan aýlanýar. Şeýle hem biri ol ýere göçüp bilýärdi. Emma indi hiç kim alyp bilmez. Saýtda galýarsyňyz.ýel

Frig Friggiň ýüzüni alýar. Wagt gutarýar. Deşikde suw ýitýär. Hemme zat ylgaýar, gaçýar. Siýdik ylgaýar, gözýaş dökülýär. Hiç kim Frigg bilen däl, diňe şemal. Aýaklaryňyz galyň aýakgap bilen örtülendir. Arealaňaç aýakdan ýörän bolsa nätjek? Şonda ýel ony götererdi we Frigg erkin bolardy. Agyr aýakgaplary geçmişiň ýüki. Wahuna atly ýel saçyna öwüsýär. Sekiz aýakly at Sleipnir Frigganyň öňünden geçýär. Frigga haýran galýar, ony atyň üstünde ýel taňrysyna dakyp bolýar we gaty berk, ýalaňaç, daşarda göterip bolýar.et

Iň arassa iş maşyn tarapyndan edilýär. Maşyn hiç zady duýmaýar, şonuň üçinem umytsyzlykdan çykýar. Ol köne günlerde zeriksiz işçileriň eden ähli el hereketlerini edýär. Duýgusyz ýa-da durmuşsyz işleýär, diňe mehanika, manysyz hereket, diňe maksat. Bir maşyn biziň üçin samsyk işlese nähili gowy. Emma maşynlary döredijiler bir wagtlar samsyklyk ekdiler. Maşynlar samsyklyklary bilen daşardan zulum etmegi dowam etdirerler. Emeli intellekt tapawutlanýar, ýöne samsyklygyna galýar. Biziň özümiz diňe beýik dünýä maşynynda sogan.emläk

Eýesi ellerini öz eli diýip atlandyrýar. Elindäki atomlar eýesine degişli däl. Eliniň atomlary diňe karz boýunça öz ego görnüşine laýyk gelýär. Eýesi ölenden soň, eliniň öňki atomlary başga görnüşe laýyk gelýär. Eýesi elinde öýüni duýýar, elinde kök urýar. Bu kök onuň şahsyýetidir. Eliň özi däl.Däli alma

Gabyk we sogan alma bilen bilelikde ýaşaýar. Ikisi-de öýlenenmi? Almada has köp ýaşaýar: sferik, ýaşyl, miwesi, agaja asylmagy. Alma pikir edýär: 'Mende häsiýetler bar, ýöne men häsiýetlerim däl. Öz-özüme seretseň, diňe häsiýetleri tapýaryn, ýöne ýok. '' Alma bu özüni bilmekden gaharlanýar: '' Bularyň hemmesi bulaşyk! Men hatda ýok! '' Almanyň her bir häsiýeti indi öz ugruna çykýar. Sferik demirgazyga, ýaşyl günorta gidýär. Günbatarda miwesi, almanyň gündogarda asylmagy. Ol indi alma däl, hiç wagtam ýokdy. Alma galp şahsyýetinden aýrylyşdy.Ol ýaňy maňa degişli bolan eserinden bilelikde zyňyldy. Almanyň täzeligi nirede? Ol bazada oturýar we içeri girmäge rugsat berýär!goşgy

Şygyr manysyny konsentratyna jemlemegi aňladýar. Şeýle-de bolsa, ýazyjylaryň poeziýasy käwagt şeýle möhürlenýär welin, okyjy indi many gutusyny açyp bilmeýär. Goşgy ýazýan mahaly diňe awtor düşünýär. Hatda awtor üçinem ertesi gün irden gaty berk.aç-açan

Aç-açan, gizlenmän aç-açan aýlanýar. Deşikler esasan aýdyňdyr. Aç-açan agramy bolup bilse-de, ony görmek aňsat däl. Aç-açan bolanda aç-açan bolýar.tutmak

Tutmak, ýyrtyjysyna ykjamda üstünlik bilen ýetýär. Şonuň üçin esasan balyk aýratyn ýesirlige girýär. Süýşüp, hereketli suwda ýaşaýarlar, ýöne şonda-da tutulyp bilner.türme

Jenaýat diňe tutulmasaň peýdasy degýär. Bir maýmyn haýwanat bagyna hiç hili ýalňyşlyk etmese-de gelýär. Haýwanat bagy haýwanlar üçin görnüşlere laýyk türme. Käbir ýabany haýwanlar sirkde tussag edilýär. Çagalar ene-atalarynyň bilim türmesinde oturýarlar. Aýallar ärlerine maddy garaşlylyk türmesinde.örän syrly

Munuň syry başga biriniň gözüni görmeli däldir. Bunkerinde ýeke özi (ýa-da dildüwşükler bilen) oturýar we belki-de şu ýerde aşakdakylary ýerine ýetirýär: çüýrär, çişýär, begenýär, egri zatlary öwürýär, ýakýar, beýlekileri ýakýar, size gülýär, gorkýar, özüni goraýar, ret edýär ýa-da çagasy bar. Gizlin syr: näme edýändigini bilemzok. Bu bir syr bolup galýar.uçmak

Uçýan giňlik deňzinden aýaksyz süýşýär. Uçanda, ýokarky we aşaky biri-birine garşy oýnalýar. Guş dünýäni bozmazdan güýji bar. Bu zehin. Toadstools uçup bilmeýär, ganatlary jadylanýar. Guşlaryň ganatlary batyrgaýlyga çenli uzalýar. Ine, olar öýde. Ganatlar uçuşyň gollary, güýçden ýasalandyr. Guş aralykda pişik bilen çaknyşman erkin uçup bilýär. Emma işgäri, başlygy bilen ýa-da durmuşyň çynlakaýlygy bilen çalt çaknyşýar.ýagtylyk

Lightagtylyk, enigma hozunyň üstünden aňsatlyk bilen uçýar, agyr garynlardan geçýär. Lightagtylyk ýokarda bolýar. Agaç suwdan has ýeňil bolany üçin suwda ýüzýär. Yssy howa şary gök asmanda ýerden uzakda ýüzýär. Aňsat zat çalt biperwaý bolýar. Şeýle samsyk zat aňsat bolýar.Gar ýagmagy

Gar ýagyşy seresaplylyk bilen düşýär. Ol ümsüm. Tüýdük başga bir dünýäden gelýär. Bu dünýä gurluş berýär, ýogsam ähli magnit meýdanlary çöker. Demirgazyk we günorta polýuslarda magnit meýdany gar ýagýar. Poler polýuslaryndan gar dünýäde gizlin üýtgeşmeleri gurnaýar. Magnitligi ýeriň ýaşaýjylaryna aralaşýar we olary agyr raýat edýär.goramak

Şeýle gorag gowy zat. Goramak ilkinji zerur zat: konstitusiýany goramak, zaly goramak, ösümlikleri goramak önümleri, maglumatlary goramak we pikirleri goramak. Akyllary goramakdan sapar görmediňizmi? Gelýär, garaşyň we görüň.Içegeler

Çeýnäň we çeýnäň. Iýmit siňdirmek, nahar gaty gowy bolýança, öz etiňize goşulyp bilýänçä çeýneýär. Şeýle-de bolsa, iýmit elmydama birneme zäherli bolup galýar. Earther zäherlidir. Bu biziň öýümiz däl. Haýwanlar adamlardan has gowy siňdirip bilerler, ýere has ýakyn ýaşaýarlar.ýer

Biziň duran ýerimize ýer diýilýär. Kämahal toprak hem diýilýär. Dur we ýer berk. Alsoer humus ýa-da daş manysyny hem berip biler. Eartherde aýratyn täsir galdyrýan zat madda, dykyz we agyr. Peacefuler asuda, ýer samsyk. Beýik enäniň ýüzi ýok. Onuň ýylylygy barmy? Kökler ýere ýetýär, olar hem ýere düşünýärler. Kökler ýeriň galan bölekleri bilen birdir.Arylar

Arylar içerde içerde ýaşaýarlar. Ary sowuk ýerinden daşary çykýar. Gar ýagyşy ýaly ýere gaçýar. Arylar içerini sowuk çybyklar ýaly goýberdiler. Gar ýagýan doňança, agaç wagty bolýar. Akalňyşlyk erese, ýalňyzlyk ýalaňaç. Arylar nektary içip, dünýäniň ähli künjeklerini birleşdirýärler we agramyny artdyrýarlar, agyrlyk güýjüni çeýnýärler. Nektar okalmadyk kitapdy. Hatda awtoryndanam däl.Agyrlyk

Agyrlyk, adatça, köp mukdarda bolýar. Gurşunda bolsa agyrlyk güýji az. Agyrlyk güýji güýçlenýär. Diňe reňki bilen däl-de, diňe massasy arkaly täsir edýär, sebäbi agyrlyk reňklemek üçin gaty garaňky. Kynçylyk gülkünç zada düşünenok. Diňe şekerde bilelikde gyzykly we agyr uky. Agyrlyk güýji ýokardan ýa-da aşakdan gelýärmi? Heatylylyk gaty bolanda agyrlyk güýjüne öwrülýär. Aýlanyp bilmeýän daş hakda näme? Gaty agyrmy ýa-da gaty darmy? Ol gaty rehimsiz! Agyr zalymlykdan has ýumşakdyr. Onda aňsatmy? Bu şeýle!ýel

Windel agaçlaryň we jaýlaryň üstünden bölünýär. Windeliň güýji görünmeýär, diňe täsirlerini görmek bolýar. Windel bar bolanlary öwüsýär. Bir kepderi şemalda öwüsýär, kül hem öwüsýär. Windel gaty gysga. Emma elmydama urýar.Beýniniň ýarylmagy

Emläk özboluşlydyr. Ol onuň zady. Mukdar degişlidir, hemişe deňeşdirmek bilen ölçelýär. Lotuň eýesi ýok. Isolde uly garny bar, ýöne ýag oňa degişli däl. Artykmaç zatlaryň hemmesi köp. Eýnşteýniň beýnisinde näçe döwükleriň bolmagy möhüm däl. Beýniniň häsiýeti, ýarylanlaryň sany däl-de, özüne mahsusdyr. Alma we armut bilen deňeşdirip bolmaz, diňe agramy.gum

Daşlaryň böleklerine gum diýilýär. Gum bölekleri şeýle bir kiçijik welin, izolirlenen jemgyýet hökmünde ýene birligi emele getirýär. Soňra gum tutuşlygyna duýulýar. Thinghli zat aglaýar, ýöne gum gaty gurak bolany üçin aglap bilmeýär. Daşlaryň gany, suwy ýok, hatda gum ýaly. Gynanýan ägirtleriň gözýaşy deňiz ýaly duzly suw berýär. Şonuň üçin gum köplenç deňziň kenary hökmünde tapylýar.Adamlar

Adamlar diňe köplükde bar. Bir adam ýeke bolup bilmez. Adam süri haýwan ýaly '' adamlar '' bolýar. Köp adam adamlardan ybarat. Halkyň gany garyndaşlarynyň ganydyr. Bir tarapdan, adamyň öz gany bar. Gadymy ýewreýler meselesinde Ybraýymyň gany giç dyzyna çenli akýar. Adamlar we gadymy halklar özlerinde däl-de, toparda özboluşlylygy bar.Wawilon

Wawilon çaga däldi: ulular üçin gaty uludy. Nýu-Yorkorkda gök binalar hem bar. Emma terrorçylary Hudaýy dyrnaçak etmek isleýändikleri üçin ýok etmeli. Altyn göle, ykdysady ösüş we kosmetiki hirurg hakda tans edýärler. Taňrynyň gazaby ahyrsoňy haçan gelip, günäkär adamlary zibile taşlar?iň kiçi bölejikler

Fred gije Genevaenewanyň golaýyndaky uly bölejik tizlendirijisine rugsatsyz girdi we indi tegelek halka girýär: Aç-açan ýaşyl bölejikleriň öňünden uçýandygyny görýär.

Fred: Salam bölejikler, sizem gürläp bilersiňizmi?

Greenaşyl bölejik: Kelläm agyrýar, bu erbet, sebäbi men diňe kelleden ybarat. Fizikler meni tapansoň, men indi dünýäni dogry dokap bilemok. Hatda syýasat hem gözegçilikden çykýar.

Gyzyl bölejik geçip barýar: Frediň dilinden çykýar, hatda bölejigiň özündenem gyzyl bolýar.

gyzyl bölejik: Puluň eşeginiň aşagyna ot goýýaryn. Adatça pul diňe maglumatdyr. Otum maglumatlara ähmiýet berýär. Üçburçluk uçýar, maňlaýynda gözi bar.

Üçburçluk: Men ol ýerdäki iň uly bölejik. Hakykatdanam ownuk bölejikler diňe fizikanyň dowzahynda bar. Kiçijikleriň hakykaty ýok. Näçe giň bolsa, şonça-da hakyky bolýar. - Fred haýran galýar.

Bulam-bujarlyk, beýleki döredijilik dünýäsiniň akyl goragy bilen saklanyp bolmajak dünýä girmek üçin ulanýan bulaşyklygy. Bulam-bujarlyk dürli-dürli. Bulam-bujarlyk geçmişiň hapalaryny arassalaýar. Bulam-bujarlyk tans edýär we näme üçindigini bilenok.ýaz

Writingazuwda dil sessiz, ýöne aňda aýdyň gürleýär. Kanunçylar hökman heýkeltaraşlardyr. Writingazmak, hatda ýazylanda-da hemişe ýazylan bir zat. Writtenazylan zat gutarnykly we gowy şerapdan has uzak dowam edýär. Bu söz hemişe ýazylýar.tans etmek

Tans etmek batyrgaý. Tans edenleriň hemmesi däli. Emma biperwaý adam bolsaň, tans hem ajaýyp bolup biler. Pikir edýänler tans etmeli däl. Tans akyl taýdan aýdyňlygyny pese gaçyrýar. Söýgi iýmitiniň ýoklugyndan umytsyz, ýolbars ýamanlygyň zaýalanan tertibini iýýän ýaly däli: Süýji pişikler pişik edýär!Erwin

Asmandan bir damja gözýaş dökülýär. Earther ýüzüne ýygnanyp, derýa çişýän derýa emele getirýärler. Erwin gözýaş akymynyň üsti bilen gaýykda otyr. Derýa ýokaryk akýar. Derýanyň sag kenaryndaky Wotanyň hormatyna ýangynlar ýanýar. Çep kenarda daş guş oturan agaç bar. Erwin gaýykda ýokary galmagy dowam etdirýär. Indi gar ýagýar. Kanoeçy kenarda sosna iňňeleriniň arasynda garly adamy görýär. Garly adamyň gözleri diridir, güýçli aýy aýynyň gözleri. Erwin derýany basmagy dowam etdirýär. Çep tarapda kimdir biri arfa çalýar. Hudaý ýakyn.wulkan

Reňkli reňkli gara reňkli aýal salkynlyk bilen içýär. Starsyldyzlaryň, ýyldyzlaryň, ýyldyzlaryň arasynda bilelikde uçýarlar. “Titanik” -iň durmuşy gark bolanda ýüze çykýar. Eplenýän kagyz gaýyk suwda tötänleýin ýüzýär, batgalyk suwunyň çeşmesine seresaplylyk bilen süýşýär: bang! Kül ýokardan gaçýar. Eyjafjallajökull ahyrsoňy ýaryldy.laýyk

Fit söýgi hökmünde tersine bolýar. Baglanyşykly, fiting şuňa meňzeş hyzmatyň üsti bilen biri-birini doldurýar. Hemme zat bir gurluşa gabat gelýär. Piwo, çilim we küller jenap Alkiniň aşhana stolunda. Munuň manysy bar. Jenap Alkiniň aşhana stoly bir gurluşdyr. Internetde Hinz we Kunz iri dünýä katalogynda bilelikde. Hinz we Kunz diňe barlygy bilen baglanyşýarlar. Internet mata däl, manysyz.zat

Bir zat barlygynda çal bolýar; Bu başga hiç zat däl. Işler şahsy däl. Dünýäniň ýüzbe-ýüz maşynlary ýer ýüzüni dolandyrýar: zatlaryň interneti. Dünýä zatlaryny emele getirmek üçin zatlar ýygnanýar. Şeýtan dünýäni köpden bäri dyrnaklarynda saklaýar. Janly-jandarlar barada aýdylanda, adamlar özlerini hereket edýändikleri üçin gürlänoklar. Aöne bir ýaş zat özbaşdak hereket edip biler. Bu bir zat.Ölçe

Bir çäre, dost hudaýlar tarapyndan söýgi bilen bişirilen dogry bolup biler. Mugallym hökmünde näsag çäre okuwçynyň burnunyň öňünde güýç çäklendirýär. Okuwçy üçin bu çäre doly, ömri ýygnanýar we bent bentden elektrik öndürip biler.hemme zat

Bularyň hemmesi jemi çäklere köp zatlaryň goşulmagydyr. Bularyň hemmesi häzirmi? Thinghli zat iň bolmanda gowy tegelek. Garaşylyşy ýaly, hemme zat onuň gyrasynda şöhle saçmaly, ýöne ol ýerde çal bolup galýar. Soňra senagat ruhanysy: “Bularyň hemmesi bölekleriň jeminden has köp!” Bu sözlemden soň hem hemme zat şöhle saçmaýar, başga hiç zat görünmeýär. Hemme zat hemme zadyň ýalaňaç goşmaçasy bolup galýar. Bu kitapda başga-da köp zat bar.Hiç zat

Hiç zat däl zatlaryň dünýäsi. Bir käse oturgyç däl. Köýnek bulut däl. It hakda aýtmaly däl: it diňe garynja ýaly pişik däl. Nonhli zat ýok dünýäde birleşýär. Käbirleri ölenden soň hiç zat ýok diýýärler. Therehli zadyň arasynda şol ýerde ýaşamak isleýärsiňizmi? Hiç zadyň saklanýan otagynda gaty berk bolar.lezzet almak

Lezzet zerur zatlardan has köp zerur. Şonuň üçin lezzet bagt bilen baglanyşyklydyr. Happinessöne bagt durmuşyň sowgady bolsa-da, lezzet almak özbaşdak bolýar. Lezzet uzaga çekýär we galýar. Greagly lezzet lezzet alýar. Lezzet artykmaçlykdyr. Lezzet pikir etmeýär, lezzet almak gaty haýal. Içege zerurlykdan has köp siňýän bolsa, onda ol bagtlydyr. Razylyk has ýakymly, ýöne şeker bagtdyr.Gysgaça syn - yzyna