144 GrundworteÜbersicht - Klangsprache - zurück - wa, ra, ha, fa, ta, pa, sha, sa, ka, la, ma, na


wa

wara

waha

wafa

wata

wapa

washa

wasa

waka

wala

wama

wana

wawa

rawa

hawa

fawa

tawa

pawa

shawa

sawa

kawa

lawa

mawa

nawa


rawa

ra

raha

rafa

rata

rapa

rasha

rasa

raka

rala

rama

rana

wara

rara

hara

fara

tara

para

shara

sara

kara

lara

mara

nara


hawa

hara

ha

hafa

hata

hapa

hasha

hasa

haka

hala

hama

hana

waha

raha

haha

faha

taha

paha

shaha

saha

kaha

laha

maha

naha


fawa

fara

faha

fa

fata

fapa

fasha

fasa

faka

fala

fama

fana

wafa

rafa

hafa

fafa

tafa

pafa

shafa

safa

kafa

lafa

mafa

nafa


tawa

tara

taha

tafa

ta

tapa

tasha

tasa

taka

tala

tama

tana

wata

rata

hata

fata

tata

pata

shata

sata

kata

lata

mata

nata


pawa

para

paha

pafa

pata

pa

pasha

pasa

paka

pala

pama

pana

wapa

rapa

hapa

fapa

tapa

papa

shapa

sapa

kapa

lapa

mapa

napa


shawa

shara

shaha

shafa

shata

shapa

sha

shasa

shaka

shala

shama

shana

washa

rasha

hasha

fasha

tasha

pasha

shasha

sasha

kasha

lasha

masha

nasha


sawa

sara

saha

safa

sata

sapa

sasha

sa

saka

sala

sama

sana

wasa

rasa

hasa

fasa

tasa

pasa

shasa

sasa

kasa

lasa

masa

nasa


kawa

kara

kaha

kafa

kata

kapa

kasha

kasa

ka

kala

kama

kana

waka

raka

haka

faka

taka

paka

shaka

saka

kaka

laka

maka

naka


lawa

lara

laha

lafa

lata

lapa

lasha

lasa

laka

la

lama

lana

wala

rala

hala

fala

tala

pala

shala

sala

kala

lala

mala

nala


mawa

mara

maha

mafa

mata

mapa

masha

masa

maka

mala

ma

mana

wama

rama

hama

fama

tama

pama

shama

sama

kama

lama

mama

nama


nawa

nara

naha

nafa

nata

napa

nasha

nasa

naka

nala

nama

na

wana

rana

hana

fana

tana

pana

shana

sana

kana

lana

mana

nanaKlangsprache - wa, ra, ha, fa, ta, pa, sha, sa, ka, la, ma, naÜbersicht - zurück